اندازه ها ، ترتیب ها ، جهت ها ، عددها

MEASURES:Distance

1 inch = 2.54 centimeters

1 foot = 12 inches= 0.3048 meter

1 yard = 3 feet

1 mile = 5,280 feet

3 miles = 4.83 kilometers

1 acre = 43,560 square feet

Weight


1 ounce = 1/16 of a pound
1 pound = 16 ounces
Liquid
1 pint = 0.5505 liter
1 quart = 2 pints
1 gallon = 4 quarts
 
 
 
 
 
 
ORDINALS:

1st first
2nd second
3rd third
4th fourth
5th fifth
6th sixth
7th seventh
8th eighth

9th ninth
10th tenth
100th one hundredth
124th one hundred and twenty-fourth
 
 
 

 

 

DIRECTIONS: north

south

eastشرق

west

northeast

northwest

southeast

southwest

 

 

 

CARDINAL NUMBERS:


0- zero

1- one

2- two

3- three

4- four

5- five

6- six

7- seven


8- eight
9- nine
10- ten
11- eleven
12- twelve
13- thirteen( تین یادتون نره )
14- fourteen
15- fifteen
16- sixteen
17- seventeen
18- eighteen
19- nineteen
20- twenty
 
‎21- twenty-one
22- twenty-two
23- twenty-three
30- thirty
31- thirty-one
32- thirty-two
40- forty
41- forty-one
42- forty-two
50- fifty
51- fifty-one
60- sixty
70- seventy
80- eighty
90- ninety
100- one hundred
200- two hundred
1000- one thousand
10,000- ten thousand
1,000,000 – 1 million
1,000,000,000 – 1 billion

 

آیین نامه نحوه نگارش پایان نامه

http://sbu.ac.ir/Cols/mathsci/Documents/آموزش/نحوه نگارش ارشد.doc

اين بخشها بايد به ترتيب ذکر شده در زير تهيه و تنظيم شده باشند. ... متن اصلي ( حداكثر 150 صفحه براي كارشناسي ارشد و 200 صفحه براي دكتري) ... نوع قلم مورد استفاده با اندازه 12در تمامي متن اصلي يکنواخت است. ... بخش ها و زيربخش ها به عدد شماره گذاري مي شوند، بطوري که شماره فصل در سمت راست و شمارة بخش بعد از آن آورده شود، ...

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها، رعایت موارد ذیل لازم است

http://www.iautmu.ac.ir/research/form/Final_Report.doc

و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ ... البته ضروري است يافته ها در ابتدا با جملات ساده و روان بيان شده و براي بيان جزئيات به جداول و نمودار .... عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است.

به منظور هماهنگی بیشتر بین پایان نامه ها - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ...

http://www.iautmu.ac.ir/research/form/thesis_type.doc

دانشجو موظف است قبل از جلسه دفاع، نوع تجهیزات مورد نیاز و هماهنگي لازم را براي در اختيار ... به منظور هماهنگی بیشتر در تدوين پایان نامه هاي واحد پزشكي تهران، رعايت نكات ذيل به هنگام تایپ .... و تا چه اندازه موفق بوده است و چرا اين روش انتخاب شده است؟ .... عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است.

دستورالعمل نحوه تدوین پايان نامه ها - College of Agriculture and ...

http://utcan.ut.ac.ir/news/aeennameP.docx

دستورالعمل نحوه تدوین پايان نامه ها/ رساله هاي دوره هاي کارشناسي ارشد/دكتري ... به پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی تحویل می گردد، باید به ترتيب شامل بخش‌هاي ذیل باشد: ... دانشجویان موظفند مدل مفهومی تحقیق که ارتباط میان متغیرها از انتخاب، اندازه .... براي اعداد بيش از هزار از تركيب عدد و حروف استفاده مي شود (223 هزار، 22 هزار و 356، ...

دﮐﺘﺮي / ارﺷﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺎي ﻫﺎي دوره رﺳﺎﻟﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ/ - دانشگاه تهران

http://desert.ut.ac.ir/files\news\aeennam payannameh.pdf

دﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و رﺳﺎﻟﻪ دﮐﺘﺮي .1. ﺑﺨﺶ ﻫﺎ و ﺗﺮﺗﯿﺐ. آن ﻫﺎ. ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺴﺦ. ﻣﮑﺘﻮب ﭘﺎﯾﺎن ... ﻋﺪد. ي. ﮐﻪ در ﻓﻘﺪان. آن ﻫﺎ. ، ﭼﮑ. ﺪهﯿ. ﻧﺎرﺳﺎ و ﻧﺎﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ذﮐـﺮ. اﻋﺪاد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ. iv. از ذﮐﺮ ﻣﻨﺒﻊ و ﭘﺎﻧﻮ. ﯾ. ﺲ. در ﭼﮑ .... ﺐ. ﻧﻘﺶ و ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﻫـﺮ. ﯿﻣﺘﻐ. ﺮ. در ﻓﺮا. ﻨﺪﯾ. ﺗﺤﻘ. ﻖﯿ. ﻣﻌﻠﻮم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. o. ﯿﻣﺘﻐ. ﺮﻫﺎ. ي. ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔ. ﺮﯿ. ؛ي. ﻣﺎﻫ ..... ﺷﯿﻮه از اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺑﯿﺸﺘﺮي

نظریه اصل موضوعی مجموعه‌ها - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

http://fa.wikipedia.org/wiki/نظریه_اصل_موضوعی_مجموعه‌ها

نظریهٔ بنداشتی مجموعه‌ها در حقیقت تلاشی برای صوری کردن نظریه مجموعه‌ها به‌وسیلهٔ قرار‌دادن اصول موضوع به جای دیدگاه‌های شهودی برای ... نیاز به بنداشت ها[ویرایش].

اسم شما چه رنگیه؟ - بیتوته

http://www.beytoote.com/fun/astronomy/maybe-your1-name.html

فال رنگ ها روانشناسی رنگ فال و طالع بینی خصوصیات افراد تاثیر رنگها,فال رنگ ... می تونه بسیار جالب باشه؛پس به موارد زیر به ترتیب ذکر شده کاملا توجه کنید : ... تا بر اساس حروف و اعداد ذکر شده در پایین برای هر کدام،به رنگ مربوطه دست پیدا کنید؛ ... تنها ایرادی که ممکن است داشته باشید قدرت تخیّل و تجسّم بیش از اندازه تان است ...

روش ها و شیوه های مدیریت عملکرد و ارزیابی - Vista News Hub

http://vista.ir/article/215841

ارزیابی عملکرد فرآیندی به منظور سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاه های .... طرح ریزی فرآیندی برای انجام بخشی از فعالیت ها را برای رسیدن به هدف ترتیب میدهد.