خوب بودن بسیار عالی است ...

اندرزهای دینی ( قسمت بیستم )


خوب بودن بسیار عالی است ... - تصویر 1

1. خوب بودن بسیار عالی است، اما نشان دادن خوبی دیگران عالی تر است.

2. حسادت  صفتی است که دارنده آن بیشتر از دیگران رنج می برد.

3. هر کس با ستمگر همراهی کند و بداند که او ستمگر است ، مسلمان نیست.

4. حُسن خـُلق، نصف دین  است .

5. هر که چاهی برای برادر و دوست خود بـِکـَند ، در آن فرو افتد .

6. حسد ، روح را کسل و دل را تیره می سازد .

7. دنیا قدر کسی را بیشتر داند که دنیا در نظرش قدر ندارد.

8. کسی که خود را بشناسد، خدای خود را می شناسد.

9. هرکس از خدا  بترسد ترسش از مردم  کمتر می شود.

10. خوشا به حال آن کس که به عیب خویش مشغول و از عیب دیگران غافل است .

11. حسود هرگز عید ندارد.

12. حقیقت بر همه چیز مستولی خواهد شد و هیچ چیز بر حقیقت استیلا نخواهد یافت.

13. «حلم» زینت است و «وفای به عهد» پارسایی .

14. هر کس از چهار چیز دور باشد ، بدی و مکروه به وی نرسد : شتاب ، خشم  ، خودپسندی و کاهلی .

15. خانه ای که بچه در آن نیست، برکت در آن نیست .

16. بر زیردستان خشم گرفتن ، از پستی است .

17. خردمند اوست که هر چیز را به جای خویش به کاربرد .

18. خطای دانا به سرعت مشهور می شود و خطای نادان در پرده جهل مستور می ماند .

19. عفیف باشید تا زنان شما هم عفیف باشند.

20. بهترین دوست تو آن کس است که گناه  تو را فراموش کند و نیکی های تو را از یاد نبرد.

خوب بودن بسیار عالی است ... - تبیان

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=10364

8 فوریه 2005 ... خوب بودن بسیار عالی است، اما نشان دادن خوبی دیگران عالی تر است. 2. حسادت صفتی است که دارنده آن بیشتر از دیگران رنج می برد. 3. هر کس با ...

دوست يك آدمِ خوب بودن،خيلي خوب است - 2Del

http://www.2del.com/pages/default.aspx?mode=weblog&submode=show&id=436

دوست ِ خوب ، دوست خوب است . مجازی یا واقعی بودنش اهمیتی ندارد . چند کیلومتر دور بودنش از تو اهمیتی ندارد . اینکه بقول خودش تو يه فيلمساز دره پيت باشي.

ﺍﺯ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ

http://www.imi.ir/Documents/kotob/good2great.pdf

ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﺍﻳـﻞ ﺯﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﻭﺍﺳـﻄ. ﻪ. ﺷـﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﻭ ... ﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ. ﺍﻧﺪ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ. ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠ. ﻪ. ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻮﺩﻥ. ﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ.

ﺧﻼﺻﺔ آﺘﺎب از ﺧﻮب ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻴﻢ آﺎﻟﻴﻨﺰ ﻧﺎهﻴﺪ ﺳﭙﻬﺮ : ﻣﺘﺮﺟ

http://newweb.iut.ac.ir/nezarat-office/images/documents/excellence.pdf

اﻳﻢ آـﻩ راز ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﺁﻧﻬـﺎ را ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ. آﻨﻴﻢ . وﻟﻲ ﺡﻘﻴﻘﺖ اﻳـﻦ اﺳـﺖ آـﻩ ﺑﺱـﻴﺎري از ﺁﻧﻬـﺎ از هﻤـﺎن اواﻳـﻞ زﻧـﺪﮔﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻩ واﺳـﻄﺔ. ﺷﺮاﻳﻁ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻣﺘﻴﺎزات وﻳﮋﻩ. اي آﻩ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻩ. اﻧﺪ، ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ. هـﺎي ﻋـﺎﻟﻲ ﺑـﻮدن ﺁﺷـﻨﺎ.

چطور فتوژنیک باشید و در عکسها خوب بیفتید - مردمان

http://www.mardoman.net/life/photog/

17 آگوست 2012 ... بااینکه فتوژنیک بودن در بعضی‌ها ژنتیکی است اما راهکارهایی وجود دارد که .... بگیرید اما اگر در مسافرت باشید، استفاده از مناظر بسیار عالی است.

ده ويژگي يك مدير خوب :: نكته در راهكار مديريت

http://www.mgtsolution.com/olib/952697540.aspx

10- رئيس خوب بودن امري اكتسابي است نه ذاتي ... بسياري از افراد داراي قابليتهاي ذاتي هستند كه مي تواند آنها را به يك رهبر عالي تبديل كند و مهم توسعه آن دسته از از ...

جملات بسيار زيبا | آسمونی

http://www.asemooni.com/sms/instructive-beautiful-sms/beautiful-sentences

18 آگوست 2014 ... جملات بسيار زيبا از شخصیت های مختلف ایرانی. ... گذشته دیگر وجود ندارد و آنچه در آینده ی نزدیک است خداست … .... خوب بودن ممنون ... بسیار عالی بود.

خلاصه کتاب از خوب به عالی - مدیریت اجرایی و مدیریت خدمات فناوری ...

http://azademba.persianblog.ir/page/goodtogreat

ولي حقيقت ايـن اسـت که بسـياري از آنهـا از همـان اوايـل زنـدگي خـود بـه واسـطة. شرايط محيطي و امتيازات ويژه اي که در اختيار داشته اند، بـا ويژگـي هـاي عـالي بـودن ...