اس ام اس ها و دل نوشته های غمگین و دپرس بهمن 92 -سری دوم - تصویر 1

ﺭﺍﺑﻄﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﻨﻴﺪ ؛

حتی ﺍﮔﺮ نمیﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺧﻮﺏ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺸﻮﻧﺪ …

ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺩﻧﻴﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ

.

.

.

از عاشـقانه های ِ دروغی ات سیــر شدم ؛

کـمی حقـــیقت محــبت میکنـی …؟

هر چنــد گزنده باشـَد …

.

.

.

ﭼﻪ ﺗﻠﺨﻪ …

ﺧــــــــــــــــﻮﺩﺕ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﺸﯽ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺑﺮﯼ

ﺍﻣﺎ ﺩﻟﺖ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﻧﯿﺎﺩ …

.

.

.

به روزهای سخت که رسید…

بسیار تفاوت داشت،

آنکس که در روزهای خوب بامن…

بسیار تفاهم داشت…!

.

.

.

בلـــَم گرفتــﮧ…

از همــﮧ ی بــی تفآوتــی هآ…

از همــﮧ فــَرآموشی هآ…

از هَمﮧ بــی اعتمــآدی هآ…

کــآش معلــمی بود و انشـ ـ ـــآیی مــی خوآســت…

“روزگــآر خوב رآ چگونــه مــی گــُذرآنید ؟”

.

.

.

ﺧﻮﺍﺑﻢ ﻣﻴﺎﺩ ، ﻭﻟﻲ ﻧﻤﻴﺮﻡ ﺳﻤﺖ ﺗﺨﺖ ﺧﻮﺍﺏ

ﺍﻭﻥ لعنتی ﻳﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﺖ …

ﺗﻮﺵ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺧﺒﺮی ﻧﻴﺴﺖ …

فقط ﻓﻜﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﻝ ِ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻣﻮ ﻣﻴﻜﺸﻪ …

.

.

.

فِڪــرِ تــو رآ פَــتـــے בَر میـــآטּ

פֿَـــنـבه هــآیَـــم نمـــیتوانــم پِنهــــآטּ ڪُنَـــم

هَــر چِقَـــבر ڪــہ میـــפֿَــنـבَم بــآز غَـــمِ نَـــبـوבَטּ تــو

פֿُــوבنمـــآیــــے میــڪـنـב …

.

.

.

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ

” ﻧﺒﺎﺷﺪ ”

ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ . . .

.

.

.

غم که نوشتن ندارد …

نفوذ می کند در استخوان هایت ،

جاسوس می شود در قلبت ،

و آرام آرام از چشم هایت می ریزد بیرون …

.

.

.

مـــن میخواهـم با تو باشـم . . .

تــــو میخواهـی با من باشـی . . .

من اینجـا و تو آنجـا . . .

ولی همچنان خواستن توانستن است . . !

.

.

.

بیشتر مواقع پشت جمله ی

“عیبی نداره”و”مهم نیست”

یه دل شکسته وجود داره…

.

.

.

ﺩﺭﺩ ” ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻣﺎ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﯾﺪ

ﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﻪ، ﺷﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ

ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﺳﻦ ﮐﻪ، ﺑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﭘﻨﺎﻩ ﻣﯿﺒﺮﻥ

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ،

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ،

ﺑﻌﻀﯿﺎ ﮐﺸﯿﺪﻥ،

ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ

ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺪﻥ …

ﻫﻤﯿﻨﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﺎﻟﺸﻮﻧﻮ ﻣﯿﭙﺮﺳﯽ،

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻥ “ﺧﻮﺑﻢ ” ، ” ﺧﻮﺑﯿﻢ ” …

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺑﻢ …

ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮﺭﯾﺪ؟ …

.

.

.

ﺩﻟﮕﯿﺮﻡ

ﺩﻟـﻢ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺍﺳـﺖ ﯾــﺎ ﺩﻟـﮕﯿــﺮﻡ

ﯾـﺎ ﺷﺎﯾـﺪ ﻫـﻢ ﺩﻟـﻢ ﮔﯿـﺮ ﺍﺳـﺖ

ﻧﻤــﯽ ﺩﺍﻧــﻢ

ﺍﺻـﻼً ﻫﯿــﭻ ﻭﻗـﺖ ﻓــﺮﻕ ﺑﯿــﻦ ﺍﯾﻨــﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﻔﻬـﻤﯿــﺪﻡ

ﻓﻘـﻂ ﻣـﯽ ﺩﺍﻧـﻢ ﺩﻟـﻢ ﯾـﮏ ﺟـﻮﺭﯼ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ

ﺟــﻮﺭﯼ ﮐـﻪ ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﯿــﺸـﻪ ﻧﯿــﺴـﺖ

ﺩﻟـﻢ ﮐـﻪ ﺍﯾﻨـﻄــﻮﺭ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ، ﻏﺼـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧــﻮﺩﻡ ﮐـﻪ ﻫـﯿﭻ ،

ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻫﻤــﻪ ﯼ ﺩﻧﯿــﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮﺩ ﻏﺼـﻪ ﯼ ﻣـﻦ

ﺑﻌــﺪ ﺩﻟــﻢ ﺑـﺪﺟــﻮﺭ ﻏﺮﻭﺏ ﺯﺩﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ

.

.

.

ﻣﻦ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻮﻡ

ﻭﻟﯽ …

ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ …

ﯾﮏ ﻣﻼﻓﻪ ﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ …

ﺑﻪ ﻣﻦ …

ﺑﻪ ﺷﯿﻄﻨﺖ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﻮﺷﯽ ﻫﺎﯾﻢ …

ﺑﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﻠﻨﺪﻡ …

ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻥ ﻋﮑﺴﻢ ﺑﻐﺾ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ:

ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ

.

.

.

ﻧﻪ ﺣﻮﺻﻠـــﻪ ﯼ ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺷﺘــﻦ ﺩﺍﺭﻡ

ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫـــــــﻢ ﮐﺴـﯽ ﺩﻭﺳﺘـــــــــﻢ ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﺳـــــَــــﺮﺩﻡ

ﻣﺜـﻞ ﺩی

ﻣﺜـﻞ ﺑﻬﻤـــﻦ

ﻣﺜـﻞ ﺍﺳﻔﻨــــــﺪ

ﻣﺜـﻞ ﺯﻣﺴﺘــــــــﺎﻥ

ﺍﺣﺴــــــﺎﺳـﻢ ﯾـﺦ ﺯﺩﻩ

ﺁﺭﺯﻭﻫـــــــــﺎﯾـﻢ ﻗﻨﺪﯾــــﻞ ﺑﺴﺘــﻪ

ﺍﻣﯿــــــﺪﻡ ﺯﯾــﺮ ﺑﻬﻤــﻦ ِ ﺳــﺮﺩ ِ ﺍﺣﺴــﺎﺳﺎﺗﻢ ﺩﻓــــــــﻦ ﺷـﺪﻩ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﺁﻣـــــﺪنی ﺩﻝ ﺧﻮﺷــﻢ ﻭ ﻧﻪ ﺍﺯ ﺭﻓﺘـــــنی ﻏﻤﮕﯿــن

ﺍﯾـﻦ ﺭﻭﺯﻫـــﺎ ﭘــُﺮ ﺍﺯ ﺳﮑـــــــــﻮﺗـﻢ

گردآوری: مجله اینترنتی زیگیل

منبع: سه علی سه

اس ام اس غمگین جدایی - اس ام اس جدید 92

http://smskhor.blogfa.com/tag/اس-ام-اس-غمگین-جدایی

اس ام اس جدید 92 - اس ام اس غمگین جدایی - اس ام اس, اس ام اس جدید, اس ام اس عاشقانه,اس ام اس ... اس ام اس دپرسی غمگین ... + نوشته شده در چهارشنبه 1392/11/02ساعت 12:27 بعد از ظهر توسط اس ام اس + اس ام اس جدید + اس ام اس | آرشیو نظرات ... از همان آب هایی که می

اس ام اس جدید 93 - اسمس داغون و بی حوصله

http://shadihaa.blogfa.com/tag/اسمس-داغون-و-بی-حوصله

باید کسی را پیدا کنم که دوستم داشته باشد ، آنقدر که یکی از این شب های لعنتی ... ( بقیه اس ام اس ها در ادامه مطلب ). برچسب‌ها: دلنوشته غمگین, دلنوشته دپرس, اس ام اس غمگین, اسمس کوتاه غمناک, ... + نوشته شده در شنبه دوازدهم بهمن 1392ساعت 0:9 توسط admin | آرشیو نظرات ... استاتوس و اس ام اس غمناک منتخب 92 :. .... فال نیمه دوم آذر

اس ام اس دلشکسته - اس ام اس جدید 93

http://www.shadihaa.blogfa.com/tag/اس-ام-اس-دلشکسته

اس ام اس جدید 93 - اس ام اس دلشکسته - اس ام اس-جدیدترین اس ام اس های روز ... هیچوقت عاشق متفاوت ترین ها نشو، چون همین متفاوت ترین آدما به متفاوت ترین شیوه ... + نوشته شده در سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392ساعت 10:34 توسط admin .... برچسب‌ها: اس ام اس غمگین, اس ام اس دلشکسته, اسمس غمناک, اس ام اس جدید 92, .... فا

اس ام اس دلتنگ و دلگرفته دی 92 | پورتال اس ام اس بخون | اس ام اس ...

http://readsms.ir/957/1392/10/06/اس-ام-اس-دلتنگ-و-دلگرفته-دی-92.html

دلم تنگ است مثلِ لباسِ سال های دبستانم ، مثلِ سال های ماموریت های طولانی پدر. که نمی فهمیدم وقتی می ... در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد ، این بغض لعنتی است … . . . دلم برایت تنگ‌ شده است قدِ یکی از سه نقطه های آخرِ نوشته هایم … . . . ﺑﻌﻀﯽ وقتها ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ .... اول برای نداشتنت ، دوم برای نداشتنم … دوستت دارم و نداری ام<

اس ام اس غمگین و دلشکسته - اس ام اس جدید و جملات زیبا

http://faceweb.blogfa.com/category/7/اس-ام-اس-غمگین-و-دلشکسته

پست فیسبوکی-جملات فیسبوکی-متن فیسبوکی-جملات زیبا-اس ام اس ... برچسب‌ها: اس ام اس دلشکسته, اس ام اس دلم شکست, اس ام اس نامردی و دلشکستن, اس .... برچسب‌ها: اس ام اس غمگین 92, اس ام اس ناراحتی 92, اس ام اس ناراحتی و غم · + نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم بهمن 1391ساعت 23:30 توسط امیر | آرشیو نظرات .... نو

ورود غم ممنوع!

http://nooshin78.blogfa.com/

و شادترین روزها برای تو غمگین ترین روزهاست … دلت که ... [ سه شنبه بیست و دوم بهمن 1392 ] [ 22:0 ] [ نوشین بلا ] [ نظر بدهید ] ... آن روزها حتی بیسکویت ها هم مادر بودند ولی حالا شده اند : های. بای ! ... دل شکسته ام به پای تو نمیرسد ... کل عمرمون دپرس هستیم ولی تو اعلامیه مون .... اس ام اس کرکر خنده خرداد 92 ... دل نوشته های یک دخترتنها

اس ام اس|خسته ولی پرامید|عکس|جوک|عاشقانه،mahmoodx.blogfa.com ...

http://mahmoodx.blogfa.com/

عکس عکس نوشته, عکس عاشقانه, عکس طنز, عکس نوشته فلسفی, جدیدترین عکس ... احساسی تلخ که حتی با شیرین ترین شکلات ها هم از بین نمیرود ... اول آنکه کچل بود، دوم اینکه سیگار می کشید و سوم که از همه ... از حــرف هـای تکـــ ـــراری مــن خستـــه است ... برچسب‌ها: عاشقانه تصویری, جملات عاشقانه, اس ام اس عاشقانه زیبا, عکس عاشقانه ...

آرشیوفاز سنگين Archives - دانلود آهنگ جدید

http://www.yedooneh.ir/category/اس-ام-اس/فاز-سنگين/

تابستان داغی ست من اما دلم دیگر به این زندگی گرم نمیشود . ... دسته دوم : نوشتنی ها ... برچسب ها : اس ام اس های جدید 18 مرداد اس ام اس های جدید 19 مرداد اس ام اس های جدید 20 مرداد اس ... ها : جملات وابسته جملات وابستگی سایت پیامک پیامک پیامک درد پیامک دپرسی ... برچسب ها : sms فاز سنگین اس ام اس

سانجا اس ام اس

http://sanjasms.ir/

اس ام اس و دلنوشته برای تو. ... دخترونه ها · ﺩﻟﻢ...ﺩﻝ ﻣﯽ ﺧـــــــــــــﻮﺍﻫﺪ...ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﯽ....!! ناگفته های ی قهرمان · مخروبه های شهر جای یاسمن نیست. .... مخروبه های شهر جای یاسمن نیست.

جدیدترین اس ام اس ها

http://dhkede.mihanblog.com/

18 سپتامبر 2014 ... sms anti girl radsms اس ام اس های خنده دار و طنز پسرانه ... مردها و زن ها دست کم در یک مورد اتفاق نظر دارند ... که باباش براش نوشته بود : plz add me .... کسی نمیداند چه لذتی دارد بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشتن . ... ماه 93 اس ام اس عاشقانه غمگین اس ام اس عشقولانه اس ام اس های جدید عاشقانه اس ام اس های