مهم ترين علت عدم دستيابي به يک تمرکز فکر عالي، تعاريف نادرستي است که در ذهن شما براي تمرکز حواس وجود دارد. بيشتر شما تمرکز را فکرکردن به يک موضوع ويژه به صورت مطلق و کامل و صد درصد مي دانيد درحالي که چنين چيزي نه تنها براي شما که براي هيچ انساني در هيچ شرايطي به هيچ عنوان ممکن نيست.

مهم ترين علت عدم دستيابي به يک تمرکز فکر عالي، تعاريف نادرستي است که در ذهن شما براي تمرکز حواس وجود دارد. بيشتر شما تمرکز را فکرکردن به يک موضوع ويژه به صورت مطلق و کامل و صد درصد مي دانيد درحالي که چنين چيزي نه تنها براي شما که براي هيچ انساني در هيچ شرايطي به هيچ عنوان ممکن نيست. شما ابداً قادر نيستيد تمام ذهن خود را به طورکامل و مطلق در اختيار يک موضوع بگذاريد و بقيه ي افکار را در آن زمان از ذهن خود کاملاً حذف کنيد. زماني که يک انسان مي تواند چنين تمرکزي داشته باشد، حداکثر سه الي چهار ثانيه است. يعني تا کنون کسي نبوده که پنج ثانيه متوالي به طور مطلق، تنها و تنها به يک چيز بيانديشد.
بنابراين، منطقي نيست که شما تعريف بالا را براي تمرکزحواس قبول کنيد. چنين تعريفي، سطح توقع شما را بالا مي برد. وقتي که فکر ديگري به جز موضوع اصلي به ذهن تان راه مي يابد و يا کوچک ترين عامل حواس پرتي را از محيط اطراف خود دريافت مي کنيد. احساس سرخوردگي مي کنيد و گمان مي کنيد که قدرت تمرکز نداريد. حال آن که اين تصور فقط ناشي از برداشت اوليه ي نادرستي است که از تمرکز داشته ايد و همين تصور عملاً شما را در تلاش براي بهبود تمرکز ناکام مي سازد. پس، اولين و مهم ترين قدم را در راه افزايش تمرکز ذهني خود برداريد: تعريف نادرستي را که از تمرکز حواس درذهن خود داريد دگرگون کنيد.

اما تعريف درست تمرکز

تمرکز حواس همان قدر مي تواند واقعي باشد که عوامل حواس پرتي واقعيت دارند. يعني: شما بايد بپذيريد که به هرحال، هميشه عواملي حواس شما را پرت مي کنند که بعضي از آن ها منشأ ذهني و دروني دارند و از انديشه ي خود شما ناشي مي شوند و بعضي ديگر منشأ محيطي و بيروني دارند و از محيط اطراف شما نشأت مي گيرند. عواملي مثل يادآوري خاطرات و تخيلات گوناگون و تجزيه و تحليل مسائلي خارج از چار چوب موضوع مطالعه، از عوامل حواس پرتي دروني و عواملي مانند سر و صدا، حضور مزاحم ديگران و آشفتگي مکان مطالعه از عوامل بيروني به حساب مي آيند.
شايد بتوان ذهن انسان را به يک سيستم ارتباطي بسيار پيچيده تشبيه کرد. در هر لحظه هزاران پيام ازمحيط داخلي بدن و از محيط اطراف به آن مخابره مي شود و در عين حال هزاران پيام از اين مرکز به محيط داخلي بدن و محيط اطراف ارسال مي گردد. اگر چه بسياري از اين مبادله ها درحوزه ي ناخودآگاه ما صورت مي گيرد، بعضي از اين پيام ها وارد حوزه ي آگاهي ما مي شوند و ذهن ما را از موضوع مطالعه منحرف مي کنند. براي دستيابي به تمرکز حواس عالي، بايد آن را درست تعريف کرد. براي تعريف درست هم ابتدا بايد حواس پرتي را به عنوان يک واقعيت انکار نشدني بپذيريم و بعد بگوييم: تمرکزحواس يعني"عوامل حواس پرتي را به حداقل رساندن".


تمرکز حواس نسبي است

در تعريفي که براي تمرکز حواس ارائه داديم نسبي بودن تمرکز کاملاً نشان داده شده است. گفتيم که تمرکز هر شخص به نسبت کاهش عوامل حواس پرتي او افزايش مي يابد و بنا به تغييرات موقعيت ذهني و محيطي او تغيير مي کند. در نتيجه شما هيچ گاه از يک ميزان مشخص و ثابت تمرکز برخوردار نيستند. به محض آن که محيط شما عوض شود و يا شرايط ذهني شما تغيير کند، ميزان تمرکز شما بر يک مطلب تغيير مي کند. هم چنين تمرکز حواس افراد مختلف نسبت به يکديگر، کاملاً فرق مي کند. بنابراين شما هرگز نبايد خود را فرد حواس پرت و فاقد تمرکزي بدانيد يا معرفي کنيد، چرا که چنين چيزي حقيقت ندارد. درست تر آن است که بگوييد در اين لحظه، با ذهنيت کنوني و در محيط فعلي عوامل حواس پرتي من بيشتر و ميزان تمرکزم کمتراست. گفتن"من کاملاً آدم حواس پرتي هستم" و عباراتي از اين دست، کاملاً نادرست است. اين قضاوت شما درباره ي تمرکز حواستان به هيچ وجه منصفانه نيست چرا که خود شما بارها و بارها در شرايط متفاوت تمرکزهاي عالي گوناگوني را تجربه کرده ايد. هميشه به خاطر داشته باشيد که به هنگام قضاوت درمورد خودتان يا ديگران، واقع بين بودن با بدبين بودن خيلي فرق مي کند. کسي که واقع بين است همه ي جنبه ها چه خوب و چه بد را در نظر مي گيرد. به سرعت داوري نمي کند. جزئيات را مي بيند و کلي گويي نمي کند. پس: در مورد تمرکز حواس خود واقع بينانه قضاوت کنيد و واقع بينانه حرف بزنيد يعني هميشه توجه کنيد که: تمرکز حواس نسبي است.

تمرکز حواس اکتسابي است

بسياري از شما در مواردي که نمي توانيد تمرکز حواس عالي داشته باشيد، مي گوييد: "من ذاتاً آدم حواس پرتي هستم". همين ذهنيت نادرست باعث مي شود که نتوانيد از چنين تمرکزي برخوردار گرديد. تمرکز حواس به هيچ وجه ذاتي نيست. ما ژن مشخصي براي تمرکز در مغز نداريم و هيچ يک از ما با تمرکز مادرزادي به دنيا نيامده ايم. اگر چه برخي از والدين، رفتارنوزاد خود را هنگامي که محکم شيشه ي شير را در دست گرفته، به آن نگاه مي کند و شير را مي مکد، تمرکز حواس تلقي مي کنند و مي پندارند که کودکشان از تمرکز ذاتي برخوردار است. رفتار کودک صرفاً پاسخي بازتابي به محرک که شيشه ي شير يا سينه ي مادر است، مي باشد و هيچ نوع تفکري در آن صورت نمي گيرد چرا که هنوز مراکز عالي مغز، کنترل رفتار کودک را به دست نگرفته اند و بنابراين تعبير رفتار کودک به تمرکز حواس کاملاً بي اساس است.
آن چه مسلم است استعداد بالقوه ي تمرکز حواس در همگان وجود دارد و مانند هر استعداد ديگر مي توان آن را درخود رشد داد و پروراند. شما به راحتي مي توانيد اين خصلت همگاني را در خود تربيت کنيد و به عالي ترين مراتب خويش برسانيد. همه توانايي هاي همگاني را به عضله اي تشبيه مي کنند. قوي ترين و عضلاني ترين افراد را هم که در نظر بگيريد، وقتي به دنيا آمدند از عضلاتي ساده و نرم و طبيعي مانند ديگران برخوردار بودند اما تمرين و ممارست و به کارگرفتن عضلات باعث شده که آن ها به مرور در رشد عضلاني خود پيشرفت کنند و به بالاترين مرتبه ي آن که مهارت هاي ويژه در استفاده از عضلات است، برسند. تمام استعدادهاي بالقوه ي انساني را مي توان به صورت بالفعل درآورد و پرورش داد و به عالي ترين درجه ي خود را رساند.
مثلاً يک بند باز ماهر را در نظر بگيريد. او هم وقتي متولد شد مانند همه ي کودکان طبيعي ديگر، توانايي حفظ تعادل را به دست نياورده بود. مدت ها طول کشيد تا او بتواند بنشيند و در وضعيت نشسته تعادل به دست آورد، بايستد و در وضعيت ايستاده تعادل به دست بياورد. راه برود و درحال راه رفتن تعادل خود را حفظ کند. درست مانند همه ي کودکان طبيعي ديگر. اما او با تمرينات مداوم و مکرر، استعداد حفظ تعادل خود را آن قدر پرورش داد که به يک مهارت تبديل کرد. حالا او آنقدر توانايي حفظ تعادل دارد که مي تواند به راحتي روي يک بند حرکات پيچيده انجام دهد و تعادل خود را حفظ کند و ما را به وجد بياورد. حافظه و تمرکز هم دو استعداد همگاني هستند که مي توانند پرورش پيدا کنند و به مهارت هاي ويژه تبديل شوند. کساني که قادرند ضرب و تقسيم اعداد چند رقمي را در کوتاه ترين زمان ممکن انجام دهند، کساني که مي توانند با يک بارديدن، شنيدن، حس کردن يا خواندن، آن چه را که آموخته اند، تا زنده اند به خاطر داشته باشند و همه ي کساني که ما آن ها را استثنائي و عجيب و غريب مي دانيم، افرادي کاملاً معمولي هستند که يک يا چند استعداد طبيعي و همگاني خود را تا اين سطح پرورش داده اند. امروز حتي خلاقيت، که حدود صد سال پيش يک استعداد کاملاً ذاتي تصور مي شد، يک استعداد کاملاً پرورش يافته محسوب مي شود.
دکتر"اسبورن" در کتاب"پرورش استعداد همگاني ابداع و خلاقيت" بر اين موضوع بسيار تأکيد مي کند و تمرينات زيادي را براي پرورش اين استعداد بالقوه به خوانندگان کتاب خود مي آموزند. علت رشد روز افزون مؤسسه هاي پرورش نيروهاي ذهني در دنيا همين قابليت پرورش يافتن نيروهاي ذهني و اکتسابي بودن آن هاست. پس کاملاً ايمان بياوريد و باور کنيد که به راحتي قادريد استعداد خدادادي تمرکز فکر را در خودتان پرورش دهيد و نسبت به وضعيت کنوني، آن را بهبود بخشيد. حتي اگر امروز فکر مي کنيد که سن شما بيشتر شده و يا در زندگي خود مشکلات جسمي، عاطفي و محيطي فراوان داريد، باز هم مطمئن باشيد که مي توانيد از قدرت تمرکز عالي برخوردار شويد به شرط آن که روش به کارگيري صحيح اين استعداد بالقوه را فرا گيريد.
به خاطر داشته باشيد که اگر از يک کليد مدتي استفاده نکنيد، زنگ مي زند ولي تا هنگامي که کليد در قفلِِِِ در مي چرخد و به کارگرفته مي شود، هر روز براق تر و درخشان تر مي شود. تمام استعدادهاي ما مصداق اين کليد را دارند. بايد آن ها را به کار اندازيم تا به استعداد هاي درخشان تبديل شوند. در غير اين صورت به مرور زنگ خواهند زد.

Used Ford Focus Hatchback Review Summary What Car?

http://www.whatcar.com/car-reviews/used/ford/focus-hatchback/summary/25471-5

Read the definitive used Ford Focus Hatchback review from the experts at What Car?. Search for used Ford cars.

Ford Focus Estate Review | What Car?

http://www.whatcar.com/car-reviews/ford/focus-estate/summary/25471-6

What Car? says. 44 5stars. A superbly rounded family estate, the Ford Focus is practical, well specified, competitively priced and great to drive.

Ford Focus Hatchback Review | What Car?

http://www.whatcar.com/car-reviews/ford/focus-hatchback/summary/25471-5

What Car? says. 44 5stars. The Ford Focus is great to drive and comes with lots of safety equipment, but there are some more practical and classy rivals.

What The Focus Photography | Facebook

https://www.facebook.com/WTFocusPhotography

What The Focus Photography, Grafenwöhr. 4329 likes · 375 talking about this. Step into the Magic. ☞ www.hello-focus.com ☜ ↟ ρricєs.

2015 What to Focus On (Happy) Weekly Planner (16-Month ...

http://www.amazon.com/Weekly-Planner-16-Month-Engagement-Calendar/dp/1441314423

In all the hustle and bustle of day-to-day life, it's easy to forget what really matters. A simple, uplifting illustration by artist Marc Johns will remind you throughout ...

What Fariña wants to keep from the Bloomberg era: tech, leadership ...

http://ny.chalkbeat.org/2014/10/29/what-chancellor-farina-wants-to-keep-from-the-bloomberg-era-tech-leadership-focus/

21 hours ago ... We just have different ways to getting to what we think is excellence in ... related to her disagreements with his ideology and focus on making ...

Marc Johns - What to focus on - Signed Print

http://shop.marcjohns.com/products/what-to-focus-on-print

8×10 Signed Print This is a high quality, unframed reproduction of an original drawing. It is signed by the artist. It is printed on 8×10 inch matte heavyweight.

NEA - Focus On What Works

http://www.nea.org/home/36346.htm

To help mobilize NEA members and affiliates, Focus on What Works, an action guide for educators, identifies today's hot topics and promising public school ...