شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

داغ (سوگ) و افسردگی ناشی از آن

داغ (سوگ) و افسردگی ناشی از آن

شکوفه درمانی برای روان درمانی

شکوفه درمانی برای روان درمانی

افراد افسرده بیشتر سیگار می‌کشند، کمتر ترک می‌کنند!

بر اساس یک تحقیق مشخص شد که رابطه میان افسردگی و کشیدن سیگار آن قدر عمیق است که هر چه افسردگی روحی و روانی فرد بیشتر باشد، احتمال ترک کمتر است!

افسردگی با درمان الکترومغناطیسی قابل درمان است

یک بررسی جدید نشان می‌دهد که بیماران دچار افسردگی ممکن است از تحریک الکترومغناطیسی مغز سود ببرند و این شیوه می‌تواند جایگزینی احتمالی برای داروهای روانگردان باشد.

اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﺑﺎرﻩ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ( دﭘﺮﺳﻴﻮن )

ﻣﻨﻈﻮر ازاﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻄﻮر دراز ﻣﺪّت اﺣﺴﺎس ﺳﺨﺘﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻴﮑﻨﺪ، ﭘﺮﻳﺸﺎﻧﺤﺎل وﻣﻀﻄﺮب ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺴﺎﻟﺖ ﺁور و دﻟﺘﻨﮓ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺣﺴﺎس ﻣﻴﺸﻮد. وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن دﭼﺎر اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ هﻴﭻ ﭼﻴﺰی ا ﺑ ﺪ اً ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدی، رﻏﺒﺖ و ﻟﺬّت ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺮای اﻧﺴﺎن اﻓﺴﺮدﻩ ﺷﺮوع ﮐﺮدناﻧﺠﺎم ﮐﺎرهﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ و ﻣﺸﮕﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺧﻴﻠﯽ زود ﺧﺴﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد. ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ هﺎ ﻏ ﺎ ﻟ ﺒ ﺎً ﻣﺸﮕﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ،هﻤﺎﻧﻄﻮر ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣ ﺜ ﻼً ﺑﺮ روی اﻣﺮ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐﺮدن ﻳﺎ ﺧﻮاﻧﺪن.

راههای غلبه بر افسردگی

همه ما گاهی دچار حالت ناامیدی و افسردگی می‌شویم. مثلاً وقتی روابط ما با دیگران از هم پاشیده می‌شود. ممکن است شوکه شویم، گریه کنیم، غذا نخوریم، عصبانی شویم، خوب نخوابیم و بدخلق و مضطرب شویم.

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی یکی از شایع‌ترین تشخیص‌های روانپزشکی است که مشخصه آن خلق افسرده و با احساس غمگینی، اعتماد به نفس پایین و بی‌علاقگی به هر نوع فعالیت و لذت روزمره مشخص می‌شود؛ چیزی که از آن به عنوان "سرماخوردگی روانی" یاد می‌شود

نشانه های افسردگی کدامند؟ چگونه می توان متوجه این علائم شد؟

افسردگی با 9 معیار دقیق تعریف می شود. این معیارها براساس محورهای چهارگانه DSM هستند که مشخصه هایی جهانی و تعریف شده اند.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه