تنوع فرهنگ ها و روش زندگی استاندارد

تنوع فرهنگ ها و روش زندگی استاندارد

 

نویسنده: دکتر سیّد ابوالقاسم حسینی
 

از دیدگاه اسلام، چنان چه انسان ها به طور فردی و اجتماعی موازین الهی را در زندگی خود رعایت کنند، شخصیت و زندگی آن ها براساس این موازین رنگ آمیزی می شود و عملاً در راه رشد قدم گذاشته اند. میزان سلامت فکر و رشد انسان ها بستگی کامل به میزان تلاش آن ها در فراگیری، پذیرش و کاربرد دستورات الهی دارد. هر انگیزه و اعتقاد دیگر به جز انگیزه ها و اعتقادات الهی، باید «فرهنگ غیر توحیدی و یا به عبارت بهتر، «فرهنگ ضد توحیدی» خوانده شود. تمام فرهنگ های غیر توحیدی، عملاً انسان ها را به سمت سقوط و اختلال روانی حرکت می دهند. با این برداشت، بین سبک و روش زندگی و رشد، یک ارتباط حیاتی وجود دارد. و در جواب این سؤال که آیا روش زندگی استاندارد وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که طبق ضوابط قرآن مجید، انسان در انتخاب روش زندگی خود آزاد است و دین الهی او را به پذیرش ضوابط خود مجبور نمی کند، ولی اگر خواهان دست یابی به «رشد» حقیقی و سعادت ابدی است، فراگیری، پذیرش و کاربرد آموزش های دین الهی الزامی است. بنابراین می توان آموزش های دین الهی را به عنوان «روش زندگی استاندارد» مطرح کرد که انسان ها باید به طور اختیاری آن را انتخاب کنند. با توجه به حیاتی بودن این موضوع، لازم است همه ی ما وقت و انرژی بیش تری در این راه صرف کنیم.
عدم جوابگویی معیارهای فرهنگ مادی، برای دست یابی به آرامش و زندگی بهتر، حتی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته، لزوم تغییرات بنیادی در این نظام ها را توسط جامعه شناسان و روان شناسان مطرح می کند. در این مورد، اریک فروم گسترش ماشینی شدن را عامل از خود بیگانگی می داند و اعتقاد دارد، «سیستم ماشینی» موجب از بین رفتن خلوت زندگی انسان شده است. به رغم تثبیت ظاهری این وضع، اشتیاق انسان به یک زندگی لذت بخش و پرمعنا که به نیازهای چندین هزار ساله ی او پاسخ گوید، غیر قابل انکار است. فروم با تأکید فراوان بیان می کند که چنین تمایلی، این روزها به شدت احساس می شود، زیرا بخش مرفه جامعه که تمام لذت های مادی را چشیده اند، دریافته اند که بهشت مصرف، شادمانی موعود را نیاورده است (البته فقرا فرصت دریافت این احساس را نداشته اند، جز آن که دیده اند چگونه کسانی که همه چیز دارند، از شادمانی بی بهره اند). او چنین ادامه می دهد: «آرمان ها و مفاهیم، میزان زیادی از جذابیت خود را گم کرده اند و کلیشه های قدیمی «راست» و «چپ» یا «کاپیتالیزم» و «کمونیزم» معانی خود را از دست داده اند. مردم در جست و جوی راه تازه ای هستند؛ به فلسفه ی تازه ای نیازمندند که به اولویت های زندگی، اعم از روحی و مادی توجه داشته باشد».
اریک فروم اعتقاد دارد هم اکنون نهضت جدیدی در حال سربلند کردن است که خواهان تغییرات عمیق اقتصادی، اجتماعی و تغییر در راه و رسم زندگی مادی و روحی به طور هم زمان است.
به نظر می رسد این نهضت جدید، همان نهضت فرهنگ الهی است که طی قرون متمادی زمینه ی پیاده شدن کامل آن در جوامع بشری فراهم شده است، و به خواست خدا، پس از دوره ی انتظار بسیار دردناک و طولانی، اینک به عنوان تنها راه رشد و درمان مشکلات فردی و اجتماعی جوامع بشری در مقیاس وسیعی وارد عمل شده است و بر تمام جهان، حاکمیت خواهد یافت. در قرآن مجید آمده است که هدف آن «دست یابی به رشد» است. علامه طباطبایی منظور از «دست یابی به رشد» را «دست یابی به واقع گرایی در همه ی جنبه های مربوط به جهان» ذکر می کند. در نتیجه می توان گفت تمام ادیان الهی از جمله اسلام در شکل تغییر نیافته ی خود، انسان را به واقع گرایی دعوت می کنند. شاید بتوان گفت، علت روی آوردن روزافزون انسان ها به ادیان الهی در عصر کنونی و تمام ادوار تاریخ، همین واقع گرایی است که به طور صریحی انسان را در مورد خدا، خود، دیگران و آینده ی بشر هدایت می کند، و البته واقع گرایی خود یک استاندارد است.
منبع مقاله: حسینی، سیّد ابوالقاسم؛ (1387) سبک و روش زندگی استاندارد و نقش آن در تأمین سلامت بدنی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان، تهران: نشر قطره 

 

فايل 1

http://www.irangeomorphology.ir/files/site1/Download/ravesh__.pdf

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﻪ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ. ↓ ... ﺗﻨﻮع روﯾﮑﺮدﻫﺎ و روش ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﯿﻔﯽ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ .3 ... ﮐﻠﯿﺖ ﺷﺎن و در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

انقلاب و سبک زندگی جوانان؛ در گفتگو با علی اکبر مهدی، جامعه‌شناس

http://www.radiozamaneh.com/124149

8 فوریه 2014 ... این تاثیر، بر سبک و شیوه زندگی جوانان چگونه بوده است؟ .... و محیطی می‌توان با رجوع به پژوهش‌های علمی ویژگی‌های یک سبک زندگی استاندارد را شناسایی کرد؟ با توجه به تنوع فرهنگ‌ها و جوامع و میزان گسترده توسعه اجتماعی و فرهنگی و ...

نقش کتابخانه در توسعه فرهنگی

http://old.nlai.ir/Default.aspx?tabid=1438

دامنه گوناگونی فرهنگ ها چنان گسترده است که حتی درک و فهم شیوه زندگی وساخت روانی ... فرهنگ راه و روش زندگی است که افراد یک جامعه همه با هم آن را فرا گرفته اند و در پیروی از ..... سازمان جهانی استاندارد کتابخانه را اینگونه تعریف می کند: «بدون در نظر .... از میراث فرهنگی و نیز حمایت از گفتگوهای فرهنگی و تنوع فرهنگی ذکر شده است.

مصرف کالاهای فرهنگی و سبک زندگی روستایی و عشایری در شهرستان ...

http://jisds.srbiau.ac.ir/pdf_1876_5313fed9c9b071b69b0ca69fd6345c2e.html

سبک زندگی در اثر رشد فرهنگ مصرف گرایی به شالوده ای برای تفاوت ها، تمایزها و هویت. اجتماعی تبدیل شده. است .... هرگونه تحول و دگرگونی در ساختار اجتماعی ، باعث ایجاد تنوع و د. گرگونی در سبک های زندگی می شود ..... خطای استاندارد. وزن بتا. آزمون.

The Youth Life Style in Tehran and its Determining Factors - Sid

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/47213912004.pdf

رابطة بین سرمایه اجتماعی و فرهنگی با انواع سبک زندگی مثبت و معنادار است. پیرسون همبستگی ... البته عوامل استاندارد کننده هم، به ویژه از طریق کاالیی کردن. بیشتر ... بازبودن زندگی اجتماعی امروزین و همچنین به علت تکثر زمینه های عمل و تنوع مراجع ... دوره مدرن با آنچه لیوتار از آن تحت عنوان سلطه کالن - روایت ها یاد می کند، سلطه.

موسیقی سنتی و آموزش مدرن | انسان‌شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/4877

21 آوريل 2010 ... فرهنگ ها به واسطه آموزش عناصر خود به اعضای جدیدشان، تداوم می یابند. ... موجودی که از طریق زندگی در یک جامعه انسانی، تمامی ویژگی های فرهنگی آن ... و در مقابل، نظام مکتوب، استاد را در مسیر استاندارد شده ای برای آموزش قرار می دهد. ... های ملل مختلف دنیا را پخش کرده و باعث تنوع مخزن شنیداری افراد می شوند. .... روش · تاریخ.

Searches - سبک زندگی جامعه کردستان

http://searches.blogfa.com/post-328.aspx

8 دسامبر 2013 ... این دو مثال بیانگر دو نوع سبک زندگی با برخی از شاخص ها (نه همه شاخص ها)ی .... چون « ايران یکی از بارزترين نمونه‌هاي تكثر و تنوع فرهنگي، قومي، ... در حوزه اوقات فراغت، سفر و سرگرمی ها، به حداقل ها قانع اند و دارای امکانات استاندارد نمی ...

مجلات : نسبی گرایان فرهنگی و حقوق بشر آسیایی

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3814/7850/101276

... جمع- فرهنگ ها- به کار برد و تنوع و تکثر در انسان شناسی، سبک زندگی و تاریخ را بنا نهاد. ... نسبی گرایی فرهنگی، علی الاصول روش های تحقیقات تطبیقی را نمی پذیرد و ... کانادا، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند از استاندارد بالای حقوق بشر برخوردارند .

تحلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی گردشگری | انسان‌شناسی و فرهنگ

http://anthropology.ir/node/16190

15 ژانويه 2013 ... شیوه های زندگی فرهنگ های دیگر و اختلاف فرهنگ ها، جاذبه و محرک اصلی ... مکانی برای تخریب و یورش بردن به فرهنگ ها و از بین بردن تنوع فرهنگی و به وجود ..... با افراد محلی استحکام پیدا می کند و رفتارش به سوی استاندارد شدن می رود.

Archive of SID

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/11000513890505.pdf

ﻫﺎ و ﺳﻴﺎﺳﺖ. ﻫﺎي ﭘـﺸﺘﻴﺒﺎن ﺗﻨـﻮع ﺗﺠﻠﻴـﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ در اﻳـﻦ. ﺷـﻬﺮﻫﺎ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ، و ﻧﻴـﺰ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ ﺗﺤﻘـﻖ اﻫـﺪاف ﭘﺎﻳـﺪاري ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ از ﻣﻬـﻢ ... ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار، روش زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ .... اﻳﻦ اﻣـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در زﻧـﺪﮔﻲ ﻣـﺮدم و ﻣﺰاﻳـﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ .... رﻳﺰي ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ روﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶِ آﺛﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲِ ﻃـﺮح.

رسانه ها و شکل دهي سبک زندگي | نشریه پرسمان - خانه

http://porseman.net/node/3682

21 نوامبر 2013 ... در شرايط کنوني، رسانه‏ها بر شيوه‏هاي زندگي و سليقه‏هاي عموم مردم، تأثير ... و تنوع فراواني داده‏اند و قدرت فرهنگي، توانايي افراد يا گروه‏ها براي پديد ...

محورهای کنفرانس - اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی ...

http://valiasr-emc.ir/محورهای-کنفرانس/

مديريت دانش – سرمايه فكري و اجتماعي – فضاي مجازي و تبادل الكترونيكي داده ها ... عدالت و اعتماد سازماني – فرهنگ سازماني – سبك زندگي – كيفيت زندگي كاري – مديريت زمان ... مدل‏ها‏، شاخص‏هـا، سنجـه‏ها و فاكتـورهاي سنـجش سرمايه فكري – روش‏هـاي تنظيم ... بین‌المللی – امت اسلامی و تنوع فرهنگی(تهاجم فرهنگی، تقابل فرهنگی، مهاجرت، …) ...

مجلات : سیر تحول وسایل ارتباطی بشر از جامعه ابتدایی تا جامعه اطلاعاتی

http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3814/4872/40550

با این حال، انسان کهکشان شفاهی نیز برای انتقال پیام ها و خواسته های خود، با .... با ورود کامپیوتر به زندگی بشر و ایجاد شبکه اینترنت، تحولی عظیم در زندگی بشر .... ای دارد، عامل تفاوت های عمده ای با سیستم قدیمی رسانه های گروهی استاندارد شده است. .... همه تنوع شان، در قلمرو خود جای می دهند و همه جلوه های فرهنگی از بدترین تا بهترین و از ...

ﺑﺎﺯﻧﻤﺎﻳﻰ ﺁﻳﻴﻦ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎﻯ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳ

http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2835/p0283539810211.pdf

24 مه 2014 ... ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻳﺴﺘﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﻣﻀﻤﻮﻧﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ. ﻫﻢ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﻭﺍﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ. ﺗﻤﺪﻥ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ... ﺍﺷــﺎﺭﻩ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳــﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ..... ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ.

نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران - یونسکو (پاریس) :: فرهنگ - اهداف

http://iranunesco.ir/project/fa/static/10/

فرهنگ در اساس، مخرج مشترک همه باورها، رفتارها، ارزش ها، آداب و سنن و شیوه زندگی یک ملت در ... به تنوع فرهنگ ها و سنتها و نیز ترویج گفتگوهای میان فرهنگی را سامان بخشد. یونسکو همچنین از طریق استاندارد سازی و تنظیم اسناد بین المللی، اقداماتی را در ... از اموال فرهنگی در هنگام بروز منازعات مسلحانه، کنوانسیون 1970 ناظر بر روش های  ...

برنامه های آینده - کمیته امداد امام خمینی ره

http://www.emdad.ir/mcontent/default.aspx?id=1596

ب) تنوع بخشی و افزایش منابع برای پوشش نیازمندان دودهک پایین درآمدی. ... ب) تاکید بر روش ها و شیوه های خدمات رسانی با رویکرد توانمند سازی. ... الف) رعایت استانداردهای فرهنگی در برنامه ریزی خدمات فرهنگی و تربیتی برای جامعه هدف استان. ... الف) توسعه آموزش های عمومی خانواده، ازدواج، مهارت های زندگی و حقوق اجتماعی آموزش‌های عمومی ...