شغل هایی که در وب سایت نشونه درج می شوند در بیش از 160 وب سایت تبلیغات آنها نمایش داده می شود.

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند (ادیب نیشابوری)

خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند (ادیب نیشابوری)

سرودهای دهه فجر

سرودهای دهه فجر

ای ستاره ها

ای ستاره ها چه شد که در نگاه من دیگر آن نشاط و نغمه و ترانه مرد؟

خاطرات کهنه

کهنه زخم خاطراتت سینه ام راچاک کرد پیکر بی جان دل را در کناری خاک کرد سوز دل راگر چه آب فرقتت بر باد داد....

یاد سهراب به خیر

یاد سهراب به خیر شعری است بسیار زیبا

تا اشارات نظر نامه رسان من و توست(هوشنگ ابتهاج)

نشود فاش کسی آنچه میان من و توست

مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا (هوشنگ ابتهاج)

مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا

درین سرای بی کسی( هوشنگ ابتهاج)

درین سرای بی کسی، کسی به در نمی زند

ما قصه ی دل جز به بر یار نبردیم( هوشنگ ابتهاج)

ما قصه ی دل جز به بر یار نبردیم

خواست تنهایی ما را به رخ ما بکشد( هوشنگ ابتهاج)

آن که مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم ... هوشنگ ابتهاج

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم

دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود( هوشنگ ابتهاج)

دلی که پیش تو ره یافت باز پس نرود هوشنگ ابتهاج

درد گنگ

نمیدانم چه میخواهم بگویم

عشق گمشده

آن شب كه بوي زلف تو با بوسه نسيم

گريز(هوشنگ ابتهاج)

از هم گريختيم

رحیل (هوشنگ ابتهاج)

فریاد که از عمر جهان هر نفسی رفت

سماع سرد

درین سرای بی کسی اگر سری در آمدی

سایه ی سرگردان

پای بند قفسم باز و پر بازم نیست

قصه ی آفاق

دست کوتاه من و دامن آن سرو بلند

افسانه ی خاموشی

چه خوش افسانه می گویی به افسون های خاموشی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه