عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل
ارتفاع تقریبی عروسکها بدون مو 25 سانتیمتر

مواد لازم

    کاموا ی رنگ سفد 50 گرم
    کاموای رنگ آبی 50 گرم
    کاموای رنگ قهوه ای 50 گرم
    کاموای رنگ صورتی 50 گرم
    میل قلاب بافی سایز 5 میلیمتری
    پشم شیشه برای پر کردن داخل عروسکها


کاموای مرد استفاده باید به ازای 21 پایه دوبل دارای عرض 10 سانتیمتر باشد

نحوه بافتن لبه توری که در بعضی قسمتها استفاده خواهد شد.وقتی لبه توری را میبافید از سوراخ دونه استفاده نکنید بلکه از قسمت بیرونی پایه استفاده کنید. به صورت زیر ببافید: *2 زنجیره، 1 پایه دوبل* از * تا * را تکرار کنید. دور بعد از لبه توری همان دور است اما اینبار بافتن از قسمت پشت پایه است

رنگ بندی برای پیتر:

     پاها

5 دور قهوه ای
2 دور سفید
یک دور لبه توری
15 دور رنگ صورتی کمرنگ

     بازوها

7دور صورتی کمرنگ
1 دور سفید
1 دور لبه توری
*2 دور سفید
1 دور آبی
* را تکرار کنید

     پاچه های شلوار و شلوار

آبی

     بلوز

1 دور آبی
2 دور سفیذ

رنگ بندی برای پرنیل

     پاها

5 دور قهوه ای
1 دور سفید
یک دور لبه توری
11 دور رنگ صورتی کمرنگ
1 دور لبه توری

     بازوها

صورتی کمرنگ

     پاچه های شلوار

سفید

     لباس

صورتی

بافتن پیتر
پا، بازو و شلوار از هر کدام دو تا ببافید

پا
4 زنجیره ببافید و به هم وصل کنید تا یک حلقه تشکیل شود.
دور 1: 6 پایه دوبل در روی حلقه بزنید و به پایه دوبل اول وصل کنید.
دور 2: 1 رنجیره ببافید، *یک پایه دوبل-دو پایه دوبل در زنجیره بعد* *تا* را تکرار کنید و به پایه اول وصل کنید
دور 3 تا 21: 1 حلقه، 9 پایه دوبل و به پایه دوبل اوب وصل کنید (لبه توری را فراموش نکنید طبق توضیح لبه توری ببافید)
دور 23: 1 زنجیره، در هر پایه دوبل ردیف قبل دو تا پایه دوبل ببافید، (تعداد پایه دوبلها میشود 22)
کاموا را ببرید و محکم کنید و توی پاها را با پشم شیشه پر کنید

بازو
دور 1 تا 21 را همانند پا ببافید، در دور بعد یک پایه دوبل کم کنید، کاموا را بریده و داخل بازو را با پشم شیشه پر کنید
پاچه های شلوار
22 زنجیره ببافید و یک حلقه درست کنید
دور 1: در هر زنجیره یک پایه دوبل بزنید و به پایه دوبل اول وصل کنید
دور 2 تا 4: 3 زنجیره، یک پایه سبل در هر زنجیره. و در انتها به زنجیره سوم وصل کنید کاموا را ببرید انتهای یک پاچه را بدوزید ولی یکی را ندوزید چون بعداً برای به هم وصل کردن استفاده خواهد شد
شلوار
هر پا را در یک پاچه شلوار بگذارید. و با 3 زنجیره به پاچه وصل کنید
دور 1: به بافتن پاچه شلوار به صورت زیر ادامه دهید تا به شلوار تبدیل شود: یک دور پایه سبل در دور پاچه اول و پاچه دوم ببافید
دور 2: 3 زنجیره، یک دور پایه سبل بزنید و همزمان از هر 4 پایه یکی را به صورت زیر کم کنید: پایه سوم و چهارم را یکی ببافید (تعداد پایه ها 33) و به پایه اول وصل کنید
دور 3:  3 زنجیره، یک دور پایه سبل بزنید و همزمان از هر 3 پایه یکی را به صورت زیر کم کنید: پایه سوم و دوم را یکی ببافید (تعداد پایه ها 22) و به پایه اول وصل کنید
بلوز
دور 1 تا 10: 1 زنجیره، یک پایه دوبل در هر زنجیره ردیف قبل بزنید و به زنجیره اول وصل کنید
دور 11: یک زنجیره، یک پایه دوبل، یک پایه ردیف قبل را بگذرید، یک پایه در شش پایه بعد ردیف قبل بزنید، یک پایه ردیف قبل را رد کنید، یک پایه، یک پایه ردیف قبل را رد کنید، یک پایه دوبل در هر کدام از 6 پایه ردیف قبل بزنید، یک پایه ردیف قبل را رد کنید، یک پایه دوبل در دونه بعدی بزنید و پایه دوبل را رد کنید و به اولین پایه این دور وصل کنید (تعداد پایه ها 16)
دور 12: حالا بازوها را به بدن به روش زیر وصل کنید: 1 زنجیره، 2 پایه دوبل، دو بازو را در بالای بلوز قرار دهید، 4 پایه دوبل بین بازو و بلوز ببافید. سپس 4 پایه دوبل در جلو ببافید و بازوی دیگر را به همان روش وصل کنید، 2 پایه دوبل ببافید و به زنجیره اول وصل کنید.
دور 13: لبه توری با رنگ سفید ببافید.
بافتن سر
از رنگ بدن استفاده کنید
دور 1 و 2: 1 زنجیره، 16 پایه دوبل ببافید و به زنجعروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل - تصویر 1عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل - تصویر 2یره اول وصل کنید.
دور 3: 1 زنجیره، *1 پایه دوبل، 2 پایه دوبل در پایه دوبل بعدی ردیف قبل* * تا * را تکرار کنید (تعداد پایه ها 24) و به زنجیره شروع دور وصل کنید.
دور 4 تا 7: 1 زنجیره، 1 پایه دوبل در هر دونه تا انتها دور و به زنجیره شروع دور وصل کنید.
دور 8: 1 زنجیره، 5 پایه دوبل، در دونه بعدی گوش را به صورت زیر ببافید، 3 پایه سوبل که به هم وصل شده اند بزنید. 11 پایه دوبل، بعد گوش دوم را در دونه بعدی ببافید، تا انتهای دور پایه دوبل ببافید و به زنجیره شروع دور وصل کنید.
دور 9 تا 13: همانند دور 4 تا 7 ببافید
بدن و سر را با پشم شیشه پر کنید. درز بین پاها را بدوزید، روی دهان و چشمها را بدوزید. دو قسمت مسطح انتهای سر را کنار هم قرار داده و به هم با پایه دوبل وصل کنید
موهای کوتاه: 1 پایه دوبل، *5 زنجیره، به پشت به صورت زیر ببافید، یک زنجیره را رد کنید، 3 پایه دوبل در 4 زنجیره بعدی بزنید، یک یا دو پایه دوبل به طرف پشت سر ببافید (بستگی به این دارد که چه طول مو میخواهید)* از * تا * را تا انتهای دور تکرار کنید کاموا را ببرید و بدوزید.

عروسک پرنیل
پاها، بازوها و سر همانند پیتر بافته خواهد شد.
پاچه های شلوار: بعد از 23 دور یک دور پایه سوبل با رنگ سفید دور یک پاچه بعد دور پاچه بعد ببافید.
دامن: 44 زنجیره ببافید و یک حلقه درست کنید
دور 1: یک پایه دوبل در هر دونه ببافید و به ابتدا وصل کنید
دور 2: 3 زنجیره، 1 پایه سوبل در هر پایه دوبل ردیف قبل ببافید و به ابتدا وصل کنید
دور 3: دو پا را داخل دامن قرار دهید. سه زنجیره ببافید، اینجا دور پایه سوبل با فرو بردن میل قلاب بافی به داخل پاها و دامن ببافید و همزمان 4 دونه به صورت زیر کم کنید: سومین و چهارمین را با هم ببافید. (تعداد پایه ها 33)
دور 4: 3 زنجیره، یک دور پایه سوبل ببافید و همزمان از هر 3 تا یکی را به صورت زیر کم کنید: سومین و چهارمین پایه را با هم ببافید، (تعداد پایه ها 22) دور را با صول کردن به زنجیره شروع تمام کنید.
با بافتن بلوز ادامه دهید
موهای بلند: همانطور که برای پیتر توضیح داده شد ببافید اما به جای 5 زنجیره 13 زنجیره ببافید.

آموزش رایگان عروسک بافتنی

http://trico.ir/tag/آموزش-رایگان-عروسک-بافتنی-6005

آموزش رایگان عروسک بافتنی آموزش عروسکهای بافتنی :: عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل. ارتفاع تقریبی عروسکها بدون مو 25 سانتیمتر. آموزش رایگان عروسک ...

آموزش عروسکهای بافتنی :: آموزش عروسکهاي بافتني(خرس)

http://trico.ir/آموزش-عروسکهای-بافتنی-آموزش-عروسکهاي-بافتنيخرس-11

رنگ1= نخ رنگ بدن رنگ2= نخ رنگ دست و پا شماره میل قلاب بافی برای عروسك: 3.25 mm شماره میل قلاب بافی برای لباس: 3.75mm دور1: با نخ رنگ1، 10تا پایه كوتاه در  ...

دوخت عروسک خارپشت با جوراب - بافت

http://trico.ir/دوخت-عروسک-خارپشت-با-جوراب-1808

دوخت عروسک خارپشت با جوراب ,دوخت عروسک خارپشت,راهنمای دوخت عروسک خارپشت ... آموزش عروسکهای بافتنی :: عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل · آموزش عروسکهاي ...

آموزش عروسکهای بافتنی :: آموزش عروسکهاي بافتني (گربه)

http://trico.ir/آموزش-عروسکهای-بافتنی-آموزش-عروسکهاي-بافتني-گربه-12

نام عروسك: Pokemon Pichu Plush یك شخصیت كارتونی می باشد. ... ساخت عروسک های بامزه · آموزش عروسکهای بافتنی :: عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل · آموزش ساخت عروسک پارچه ای بامزه · آموزش ساخت عروسکی به ... شماره میل قلاب بافی: 4/4.25 mm

توپ فوتبال قلاب بافی - بافت

http://trico.ir/توپ-فوتبال-قلاب-بافی-1474

توپ فوتبال قلاب بافی. ... عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل · آموزش عروسکهای بافتنی :: عروسک قشنگ من قرمز پوشیده ... در دانه سوم قلاب یک پایه بلند بزنید.

عروسک پرندگان خشمگین- سبز - بافت

http://trico.ir/عروسک-پرندگان-خشمگین--سبز-1477

عروسک پرندگان خشمگین- سبز. ... آموزش ساخت عروسکهای زیبا با دستمال کاغذی · عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل · آموزش عروسکهای بافتنی :: آموزش عروسکهاي ...

آموزش عروسکهای بافتنی :: آموزش عروسکهاي بافتني (خرچنگ)

http://trico.ir/آموزش-عروسکهای-بافتنی-آموزش-عروسکهاي-بافتني-خرچنگ-10

آموزش عروسکهاي بافتني (خرچنگ) ... بعدی (تصاویر) · عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل · آموزش تصویری ساخت عروسک های بامزه · جوجه اردک ... شماره میل قلاب: 1.50mm

علوم غریبه - آرتاکاوا

http://www.artakava.com/olum

عروسک قلاب بافي پيتر و پرنيل. نحوه بافتن لبه توری که در بعضی قسمتها استفاده خواهد شد.وقتی لبه توری را میبافید از سوراخ دونه استفاده نکنید بلکه از قسمت ...

عروسک قلاب بافی - هنرکده بافتنی آرامش

http://translated-knitting.persianblog.ir/tag/عروسک_قلاب_بافی

دستورات بافتنی و قلاب بافی ترجمه شده از مجلات و سایتهای خارجی. عروسک قلاب بافی پیتر و پرنیل. نویسنده: مدیر هنرکده - ۱۳۸٩/٩/۸. لینک انگلیسی مطلب ...

آرشیو وبلاگ - هنرکده بافتنی آرامش

http://translated-knitting.persianblog.ir/archive/

دستورات بافتنی و قلاب بافی ترجمه شده از مجلات و سایتهای خارجی. » پتوی قلاب بافی :: ۱۳٩٢/۱۱/۸ ..... عروسک قلاب بافی پیتر و پرنیل :: ۱۳۸٩/٩/۸ » بالرو‌ بافتنی  ...