شرابه دوزی

رشته و منگوله‌هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند را شرابه دوزی می گویند. موارد استفاده از انواع شرابه دوزی در تزیین پرده و نیز در قسمت های مختلف لباس مانند :دور گردن، روی سینه، مچ دست و لبه دامن کودکان می باشد. شهر های اصفهان، قزوین، و بندر عباس از مراکز رایج شرابه دوزی هستند. در زیر روش ساختن یک نمونه شرابۀ ساده آموزش داده شده است.

  منگوله

منگوله دارای چهار قسمت است: بند برآمدگی، کمر دامن، اولین مرحله برای ساختن یک منگوله تعیین عرض و طول رشته‌های شرابی است. این رشته‌ها را می‌توانید به صورت آماده خریداری کنید که در این صورت شرابه‌ها مطابق شکل در لبۀ بالایی با چند ردیف دوخت به هم وصل شده‌اند. به این لبه، پایۀ شرابه گفته می‌شود.

شرابه دوزی - تصویر 1              شرابه دوزی - تصویر 2

می‌توانید شرابه را خودتان رشته‌هایی از نخ‌های تزیینی به یکدیگر تهیه نمایید.

برای تعیین عرض و طول شرابه توجه داشته باشید که هر چه منگوله کلفت‌تر باشد باید عرض را بیشتر درنظر بگیرید. در این مدل عرض شرابه 5/40 سانتی‌متر است. طول شرابه نیز حدوداً برابر است با دو برابر طول برآمدگی منگوله به علاوۀ طول دامن. در صورت لزوم مقدار اضافۀ طول را از لبۀ پایین شرابه‌ها قیچی کنید.

1-ابتدا یک ریسمان یا بند نسبتاً کلفت بردارید و انتهای آن را گره بزنید. بند را مطابق شکل کنار رشته‌های شرابه بگذارید طوری که گره آن بالای پایۀ‌ شرابه قرار بگیرد. با نخ و سوزن بند را به شرابه‌ها بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 3

2- رشته‌های شرابه را دور بند محکم بپیچید. هنگام پیچیدن دقت نمایید که لبه‌های بالایی رشته‌ها دقیقاً روی هم و زیر گره قرار بگیرند. لبۀ انتهایی شرابه را مطابق شکل به رشته‌های پیچیده شدۀ زیری بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 4

3- لبۀ بالایی شرابه‌ها را با چند بخیه به یکدیگر و بند بدوزید.

شرابه دوزی - تصویر 5

4- سوزن را دوباره نخ کنید. آن را از لبۀ پایین پایۀ شرابه وارد کنید. سپس آن را چندین بار محکم دور شرابه‌ها بپیچید. دقت نمایید که نخ را روی لبۀ پایین پایۀ شرابه بپیچید. بعد از پیچیدن نخ، با چند بخیه آن را بدوزید و محکم کنید. انتهای نخ را گره بزنید و اضافی آن را بچینید.

شرابه دوزی - تصویر 6

5- دوباره سوزن را نخ کنید و دو بخیه روی گره بدوزید. این بخیه‌ها گره را محکم نگه خواهند داشت. ادامۀ نخ را به همین شکل نگه دارید. 

6- گره را با دست نگه دارید و منگوله را وارونه کنید تا رشته‌های شرابه پایین بیافتد. شرابه‌ها را دور گره به طور یکنواخت با دستتان پخش کنید.

7- ادامۀ نخ را از زیر شرابه‌ها بیرون بیاورید و در قسمت پایین گره آن را چند بار دور شرابه‌ها بپیچید. سپس چند بار نخ را در جهت عکس بپیچید. انتهای نخ را گره بزنید و با چند بخیه آن را به رشته‌ها وصل کنید. با این کار کمر منگوله ساخته می‌شود. (در این مرحله باید بند منگوله را به یک میله ببندید یا از کسی بخواهید آن را برای شما بگیرد).

شرابه دوزی - تصویر 7        شرابه دوزی - تصویر 8

8- می‌توانید نخ دور کمر منگوله را با دوختن منجوق روی آن پنهان کنید.

شرابه دوزی - تصویر 9

9- منجوق‌ها را با سوزن وارد نخ کنید و دور کمر منگوله بپیچید سپس سوزن را از داخل منجوق اولی عبور دهید. سوزن را از کمر منگوله وارد کنید و از سمت مقابل بیرون بیاورید. نخ را بکشید تا سفت شود اما خیلی محکم آن را نکشید.

شرابه دوزی - تصویر 10

10- رشتۀ منجوق‌ها را با چند بخیه به کمر منگوله بدوزید تا محکم شود. دقت نمایید که بخیه‌های دوخت بین دانه‌های منجوق قرار بگیرند. انتهای نخ را گره بزنید و اضافی آن را قیچی کنید. برای تزیین بیشتر منگوله می‌توانید روی قسمت برآمدگی آن ملیله و منجوق بدوزید.

شرابه دوزی

http://www.irandeserts.com/content/article/شرابه-دوزی.htm

رشته و منگوله‌هایی که از کنار و حاشیه چیزی بیاویزند یا لوله‌هایی از شیشه باریک که از داخل آن ها نخ بیرون کنند را شرابه دوزی می گویند. موارد استفاده از انواع شرابه ...

منگوله دوزی (شرابه دوزي) > معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی ...

http://www.handicrafts.ir/Default.aspx?tabid=3330&articleType=ArticleView&articleId=3335

يكي از صنايع دستي تزیینی- کاربُردی ايران "منگوله دوزي" نام دارد. شرابه عبارتست از رشته ها و منگوله هايي كه از كناره لباس، پرده، روميزي و .... به جهت تزيين آويزان ...

ﺷﺮاﺑﻪ دوزي ﺷﺮاﺑﻪ دوزي در واﻗﻊ روي ﻃﺮح ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .

http://91.98.46.102:8082/Doc16\id8_630.pdf

ﺷﺮاﺑﻪ دوزي در واﻗﻊ روي ﻃﺮح ﺧﺎﺻﻲ ﭘﻴﺎده ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮان از ان در ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻟﻮازم ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد . ﺷﺮاﺑﻪ دوزي داراي اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ازآﻧﺠﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از. : -1. ﺷﺮاﺑﻪ دوزي ﺳﺎده. -2 .

ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﺷﺮاﺑﻪ دوزي . دﻫﺪ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ......

http://consult.irantvto.ir/uploads/94_554_form 2-.pdf

١٠١. ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎﻧﮕﻲ. -1. ﻋﻨﻮان ﺷﻐﻞ. : ﺷﺮاﺑﻪ دوزي. - 2. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻐﻞ. : اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوﺧﺘﻦ اﻧﻮاع رﺷﺘﻪ ﻫﺎ. و ﻣﻨﮕﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﭘﺮده و ...... را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. دﻫﺪ . (. ﻛﺎرﺑﺮد و ﻣﺼﺮف. : ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ.

دانلود

http://www.tchto-portal.ir/LinkClick.aspx?fileticket=2upxpLa8JKo=&tabid=4551

ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﺳﺘﻲ ﻛﺸﻮر از اﻳﻦ ﭘﺲ ﻛﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي (آوﻳـﺰه دوزي. -. آﻳﻴﻨـﻪ دوزي ... ﭘﻮﻟﻚ دوزي. -. ﭘﻴﻠﻪ دوزي. -. ﺗﺴﻤﻪ دوزي. -. ﺳﺮﻣﻪ دوزي. -. ﺳﻜﻪ دوزي(اﺷﺮﻓﻲ دوزي). -. ﺷﺮاﺑﻪ دوزي.

Tila - نام تعدادی از رودوزی ها اابریشم دوزی ابریشم دوزی... - Facebook

https://www.facebook.com/tila1/posts/190420631148417

نام تعدادی از رودوزی ها اابریشم دوزی ابریشم دوزی زری اجیده دوزی (لایه دوزی پنبه دوزی مطلسه دوزی) انگور دوزی اشرفی دوزی اینه دوزی اشک دوزی اویز دوزی(شرابه دوزی) ...

صنایع دستی - سازمان میراث فرهنگی

http://ichto.ir/Default.aspx?tabid=407

سيم كشی، زری كشی، زری بافی، گلابتون دوزی، پولک دوزی، زنجيره بافی، قالی بافی ... شرابه دوزی: رشته و منگوله‌هایی كه از كنار و حاشيه چيزی بياويزند يا لوله‌هایی از ...

ﭘﻮﻟﻚ و ﻣﻨﺠﻮق دوز

http://www.portal1.teg-eaedu.ir/LinkClick.aspx?fileticket=509arAYAV6Q=&tabid=84

ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻮق دوزي. 2. ﺗﻮاﻧﺎي ﺷﺮاﺑﻪ دوزي و. ﺷﺮاﺑﻪ ﺑﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺠﻮق. 3. ﺗ. ﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺳﻨﮓ دوزي. 4. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻴﻠﻪ دوزي و. رﻧﮕﺮزي ﭘﻴﻠﻪ. 5. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻮﻟﻚ دوزي. 6. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زري دوزي. (. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻞ از. ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎي زري. ).