گام 1
ابزار pen را انتخاب کرده شکل زیر را رسم کنید:
 آموزش طراحی یک مخروط سه بعدی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator)  - تصویر 1
شکل را با رنگ نارنجی پر کنید.
گام 2
با ابزار selection  روی شکل کلیک کرده تا انتخاب شود.به منوی Effect > 3D > Revolve بروید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش طراحی یک مخروط سه بعدی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator)  - تصویر 2
شما باید شکل زیر را داشته باشید:

 آموزش طراحی یک مخروط سه بعدی در ایلوستریتور (Adobe Illustrator)  - تصویر 3

30 نمونه طراحی لوگو ساختمانی | PersianGFX - پرشین جی اف ایکس

http://persiangfx.com/fa/design-tools/logo-and-arm/30-examples-of-construction-logo-designs/

7 ا کتبر 2014 ... یک خانه سه بعدی مناسب برای شرکت های ساختمانی ... دسته: دیگر » محصولات , مجموعه آموزشی » آموزش های طراحی و گرافیک , آموزش ایلوستریتور ...

فرا گرافیک - آموزش فتوشاپ، فلش، ایلوستریتور، دانلود منابع ...

http://faragraphic.com/

آموزش فتوشاپ ، فلش و ایلوستریتور - دانلود منابع گرافیکی شامل آیکون،اکشن ... در آموزش فتوشاپ ساخت متن سه بعدی سیاه و طلایی می خواهیم با استفاده از امکانات ...

آﻣﻮزش ﺗﺮي دي ﻣﮑﺲ

http://kashanu.ac.ir/Files/Content/3DS MAX.pdf

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ. ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .... Adobe illustrator (Ai) .... اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ آن. ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .... اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺮوط ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﺮوط را ﻣﯽ .... ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﯿﺎء ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ

30 نمونه طراحی لوگو ساختمانی | PersianGFX - پرشین جی اف ایکس

http://persiangfx.com/fa/design-tools/logo-and-arm/30-examples-of-construction-logo-designs/

7 ا کتبر 2014 ... یک خانه سه بعدی مناسب برای شرکت های ساختمانی ... دسته: دیگر » محصولات , مجموعه آموزشی » آموزش های طراحی و گرافیک , آموزش ایلوستریتور ...

فرا گرافیک - آموزش فتوشاپ، فلش، ایلوستریتور، دانلود منابع ...

http://faragraphic.com/

آموزش فتوشاپ ، فلش و ایلوستریتور - دانلود منابع گرافیکی شامل آیکون،اکشن ... در آموزش فتوشاپ ساخت متن سه بعدی سیاه و طلایی می خواهیم با استفاده از امکانات ...

آﻣﻮزش ﺗﺮي دي ﻣﮑﺲ

http://kashanu.ac.ir/Files/Content/3DS MAX.pdf

در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روش ﻫﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺳﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ اﺷﯿﺎء از ﻣﻨﻮﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ. ﻓﺮﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .... Adobe illustrator (Ai) .... اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﯾﮏ ﺳﺮي اﻃﻼﻋﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در آﻣﻮزش ﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻪ آن. ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ .... اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﯾﮏ ﻣﺨﺮوط ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺨﺮوط را ﻣﯽ .... ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺷﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺷﯿﺎء ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ