گام 1
یک Plane ایجاد کرده، نام آن را “Deformable Plane” بگذارید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 1
گام 2
طول و عرض را روی 140 تنظیم کرده،“Real-World Map Size” غیر فعال کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 2
گام 3
مختصات Plane را تغییر دهید:
x = 0, y = 0, and z = 0
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 3
گام 4
یک plane ایجاد کرده،نام آن “Emitter Plane” بگذارید و تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 4
گام 5
مختصاتplane را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = 140
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 5
گام 6
‘A’ را فشار داده تا به “Angle Snaps” تبدیل شود. “Deformable Plane”را 25 درجه روی محورx بچرخانید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 6
گام 7
“Deformable Plane” را Clone کنید.تنظیمات زیر را انجام داده،ok  کنید:
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 7
گام 8
مختصات“Deflector Plane” را تغییر دهید: x = 0, y = 0, and z = -10
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 8
گام 9
کنار“Deformable Plane”، یک Cylinder ایجادکنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 9
گام 10
کنارCylinder یک قوری با شعاع12 اضافه کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 10
گام 11
کنار قوری(Teapot )یک Torusاضافه کنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 11
گام 12
به منوی “Command panel > Create > Particle Systems > Thinking” بروید.یک آیکن “ThinkingParticles 3″در Viewport قرار دهید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 12
گام 13
به پنل “Modify” رفته،در قسمت “Thinking”، روی “Properties” کلیک کنید.شما می توانید برای باز و بسته کردن رابط کاربری “ThinkingParticles 3″از کلیدهای میان بر استفاده کنید.باز کردن: ‘Alt + Shift + P’   بستن: ‘Alt + Shift + C’
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 13
گام 14
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic”را انتخاب کنید. “Edit on the fly”را غیر فعال کرده تا تغییرات را در real time مشاهده کنید. “Show Mesh”را فعال کرده تا particle shapeرا ببینید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 14
گام 15
در نمای “Particle Group Tree”،روی دکمه “Create” که در زیر “Master System” قرار دارد،کلیک کنید.روی گروه دوبار کلیک کرده،نام آن را “Objects”بگذارید.حال باید یک “Dynamic Set”ایجاد کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 15
گام 16
در نمای “DynamicSet Tree”، روی دکمه “Create” که در زیر “Master Dynamic”قرار دارد، کلیک کنید.نام آن را “Generate” بگذارید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 16
گام 17
“Generate” را انتخاب کرده،به گوشه سمت راست  dialogرفته،در آنجا شما یک مجموعه ی جدیدی از “Create” را مشاهده می کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 17
گام 18
آیکن “Operators” را انتخاب کرده،از  drop down list، “Generator را انتخاب نمایید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 18
گام 19
نود “Matter Waves” را انتخاب کرده،سپس در بخش شماتیک نمای “Wire Setup” کلیک کنید تا این نود به “DynamicSet” اضافه شود.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 19
گام 20
در قسمت “Matter Waves” (در سمت راست)،روی دکمه “Pick Object Based Emitter” کلیک کرده،در این نما “Emitter Plane” را انتخاب کنید.از drop down menu ، “Objects” را به عنوان گروهتان انتخاب کنید.تنظیمات زیر ا انجام دهید:
“Life Span”: ’300′                “Speed”:0               “Particles / [s]”:2
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 20
گام 21
رابط “ThinkingParticles 3″ را Minimize کنید. “Animation Length”را روی 200 تنظیم نمایید.انیمیشن را پخش کنید تا ذراتی که منتشر شده اند را مشاهده کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 21
گام 22
رابط“ThinkingParticles 3″ را Maximize کنید. “Generate” را انتخاب کنید.به پنل“Create” رفته،و از drop down list ، “Shape” را انتخاب نمایید.کنار “Matter Waves”، یک اپراتور“Geom Instance” اضافه کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 22
گام 23
در قسمت“Geom Instance”، روی دکمه “Pick Object” کلیک کرده،Cylinder ،Teapot،Torusرا انتخاب کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 23
گام 24
“Born Particle”کلیک کنید.آن را با یک خط به ورودی “Particle” متصل کنید.حال این پارامترها به هم متصل شده اند:وقتی که یک particle به وجود می آید،یک شکل تصادفی    (cylinder,teapot or torus) به آن اختصاص داده خواهد شد. time sliderرا حرکت داده تا تغییرات را مشاهده نمایید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 24
گام 25
در پنل “Create”، از drop down list،“Standard” را انتخاب کنید.یک اپراتور“Alignment” اضافه کنید.ورودی “Particle” را به خروجی “Born Particle” متصل کنید.حال particles به عنوان یک بردار تصادفی برای alignment استفاده می شود.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 25
گام 26
در نمای “DynamicSet Tree”، “Master Dynamic” را انتخاب کرده، روی دکمه “Create” کلیک کنید.نام “DynamicSet” جدید را “Dynamics” بگذارید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 26
گام 27
در پنل“Create”، روی آیکن “Groups” کلیک کنید.گروه “Objects” را اضافه کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 27
گام 28
روی آیکن “Operators” کلیک کرده، از drop down list، “Dynamics” را انتخاب کنید.یک اپراتور “Force” اضافه کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 28
گام 29
در بخش “Force”،مقدار“Strength” را ‘-100′ بگذارید.گروه “Objects” را به اپراتور“Force” وصل کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 29
گام 30
با اضافه کردن اپراتور “PhysX”،برای particles یک deflectorایجاد کنید.در قسمت“PhysX”،برای گروهتان “Objects” را انتخاب کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 30
گام 31
در پنل“Create”،روی آیکن “Helpers” کلیک کنید.یک“Node” helper اضافه کرده،در بخش ظاهر شده،روی دکمه “Pick Node” کلیک کنید. “Deflector Plane”را انتخاب کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 31
گام 32
خروجی “Node” را به ورودی“Floor Node” وصل کنید.انیمیشن را پخش کنید.اکنون این ذرات به یکدیگر برخورد می کنند.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 32
گام 33
در نمای “DynamicSet Tree”،“Master Dynamic” را انتخاب کرده،روی دکمه “Create” کلیک کنید.نام “DynamicSet” جدید را “Imprints” بگذارید.در پنل“Create”،روی آیکن “Operators” کلیک کنید.از drop down list ،“Tools” را انتخاب کنید.یک اپراتور“Collision Map” اضافه کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 33
گام 34
در بخش “Collision Map”، روی دکمه “Pick Object” کلیک کرده، “Deformable Plane” را انتخاب کنید.از drop down menu ، “Objects” را به عنوان گروهتان انتخاب کنید.مقدار “Map Width” و“Map Height” را به ’512′ تغییر دهید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 34
گام 35
روی دکمه“Select Record File” کلیک کرده،برای فیلم مسیری را انتخاب کرده و آن را ذخیره کنید.نام فیلم را “Collision.mov” بگذارید.روی دکمه “Record” کلیک کنید.یک نوار progress ظاهر می شود.تا زمانیکه شبیه سازی انجام می شود صبرکنید.ابزار “Collision Map”ایجاد شده، نقشه متحرکی است که شامل اطلاعات برخورد بین ذرات و “Deformable Plane” می باشد. “Collision.mov” را باز کرده تا انیمیشن را مشاهده کنید.
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 35
گام 36
می توانید رابط“ThinkingParticles 3″ را ببندید و “Deflector Plane” و اشیارا مخفی کنید. “Deformable Plane” انتخاب کرده،تنظیمات زیر را انجام دهید:
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 36
گام 37
از لیست Modifier،یک“Displace” اضافه کنید.مقدار “Displacement Strength” را روی‘-10′ تنظیم کرده،فایل“Collision.mov” را برای “Displacement Map” انتخاب کنید.تنظیمات زیر را انجام دهید:
“Blur”: ’0.3′      “Map Length”:142      “Map Width”:142
 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 37
گام38
“Time Slider”را حرکت دهید.توجه کنید که اشکال به خوبی چاپ شده اند.
  آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 38
نتیجه کار بدین صورت است:

 آموزش در تری دی مکس (Autodesk 3ds Max) - تصویر 39

آموزش 3ds max vray توسط استاد ارجمند مهدی بندری شماره 0059‬‎ - YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=NkZCu3H2Tuk

Dec 26, 2011 ... آموزش رایگان تری دی مکس ... Video Corso Autodesk 3DS Max Particles 101 - Compound object ... 3DS MAX Tuto_Desintegration 3D(Particle ...

آموزش تری دی مکس - فروشگاه اینترنتی پی سی ورلد - دانلود نرم افزار

http://shop.p30world.com/products/graphic_learning/3dmax_learning/

آموزش جامع تری دی مکس 2013 - Autodesk 3Ds MAX 2013 (به زبان فارسی) آموزش 3Ds MAX2013 به همراه نسخه کامل نرم افزار 64Bit-32Bit 6 ساعت آموزش مولتی مدیا توسط ...

آﻣﻮزش ﺗﺮي دي ﻣﮑﺲ

http://kashanu.ac.ir/Files/Content/3DS MAX.pdf

ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺰد ﯾﮑﺘﺎ. ﻣﻮﺿﻮع. : آﻣﻮزش ﺗﺮي دي ﻣﮑﺲ. 3D Studio Max 8. 3DS MAX 8. ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ. : ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﺮي. M_Nazari_Iran@Yahoo.com. ﺑﻬﺎر. 1385 ...

تری دی مکس 2015 نسخه نهایی - Autodesk 3ds Max 2015 - سرزمین دانلود

http://www.sarzamindownload.com/1765/-تری-دی-مکس-2015-نسخه-نهایی---Autodesk-3ds-Max-2015

نسخه جدید محبوب ترین نرم افزار سه بعدی سازی، Autodesk 3ds Max 2015 منتشر شد ! بدون شک، نرم افزار ... نسخه جدید نرم افزار تری دی مکس، یعنی 3ds Max 2015 با مجموعه ای از امکانات جدید منتشر شده است. .... خرید اینترنتی آموزش کامل 3D Max 2013 ...

آموزش جدید و جامع تری دی مکس Autodesk 3DS Max از کمپانی CG ...

http://bin-shop.com/Product/autodesk-3ds-max.php

آموزش جدید و جامع تری دی مکس Autodesk 3DS Max از کمپانی CG Academy. 2s9epet. سری جدید مجموعه آموزشی تری دی مکس از شرکت سی جی آکادمی شامل ۱۱ درس آموزشی ...

نرم افزار تری دی مکس (۳ds max) چیست و برای چه کسانی مناسب می باشد

http://elan.ir/نرم-افزار-تری-دی-مکس-۳ds-max-چیست-و-برای-چه-کس/

21 جولای 2014 ... در:آموزش تری دی مکس 3d Max, آموزش مقدماتی 3d Max ... دی مکس با این شیوه نام گذاری ۳ds max 9 بود که بعد از آن شرکت Autodesk امتیاز کامل این نرم ...

مرجع آموزش گرافیک | کاملترین مرجع آموزش تری دی مکس، وی ری ...

http://elan.ir/

در این مطلب به جواب این سوال می پردازیم که آِیا تری دی مکس بهتر است یا مایا ؟ ادامه مطلب ... مهر 27, 1393. |در: آموزش تری دی مکس 3d Max, آموزش مقدماتی 3d Max. | ۰ نظر.

برنامه دانلود کتاب آموزش نرم افزار تری دی مکس Autodesk 3d max ...

http://forum.mobile4persian.com/f307/autodesk-3d-max-74164.html

شاید شما نیز از علاقه مندان به یا دگیری نرم افزار بی نظیر Autodesk 3d max باشید در این پست قصد معرفی کتابی زیبا و جذاب آموزش این نرم افزار ...

آموزش اصول اساسی تری دی مکس 2015 – 3Ds Max 2015 Essential ...

http://www.downloadha.com/1393/03/آموزش-اصول-اساسی-تری-دی-مکس-2015-3ds-max-2015-essential-training/

آموزش اصول اساسی تری دی مکس ۲۰۱۵ – ۳Ds Max 2015 Essential Training ... توسعه یافته و عاقبت دوباره به وسیله توسعه دهنده اصلی خود یعنی Autodesk خریداری شد. ... برچسب ها : آموزش تصویری تری دی مکس, آموزش تصویری نرم افزار 3Ds Max 2015, ...

آموزش تری دی مکس | 3D MAX - بزرگترین مرکز خدمات گرافیک رایانه ای

http://cgtools.ir/learning/video-training/3d-maxs-videos/

4 روز پیش ... 3D MAX. ... آموزش Digital Tutors - Automating Tasks Using MAXScript in 3ds Max · آموزشی » فیلم های آموزشی » 3Ds Max · آموزش, Digital, Tutors ...

دانلود فیلم Autodesk 3ds Max 2013 آموزش نرم افزار تری دی اس مکس ...

http://download.ir/دانلود-فیلم-autodesk-3ds-max-2013-آموزش-نرم-افزار-تری-دی/

دانلود فیلم Autodesk 3ds Max 2013 آموزش نرم افزار تری دی اس مکس 2013 با لینک کستقیم از دانلود فارسی به صورت رایگان.

Aftabgardan - آموزش 3D Max به صورت pdf به زبان فارسی

http://aftab.cc/tutorial/466

اين آموزش مربوط است به موضوع آموزش 3D Max‏ که توسط Hamid در تاريخ: Tuesday, 2010 ... فروش تری.دی.مکس 2010 - Autodesk 3D Studio Max 2010 - Full DVD ...

آموزش 3D Max - تری دی مکس - فارسی تعاملی تصویری دانلود مستقیم

http://www.learninweb.com/�����-3d-max.php

دانلود آموزش کامل تری دی مکس 3D Max قابل دانلود با لینک مستقیم رایگان شبیه سازی شده تعاملی تصویری با صدا و متن فارسی شما میتواند تمام آموزش تری دی مکس را ...

تری دی اس مکس - پی سی دانلود

http://p30download.com/tag/تری دی اس مکس

برچسب ها: 3ds Max, lynda, Rendering, لیندا, آموزش, آموزش تری دی اس مکس, آموزش ... Autodesk 3ds Max 2015 x64 + SP2 - نرم افزار تری دی اس مکس، طراحی سه بعدی و ...

آموزش وی ری ، مکس و فتوشاپ در معماری - 3DCloob (آموزش وی ری , مکس ...

http://www.3dcloob.com/

Digital-Tutors - Creating and Manipulating 3D Geometry in AutoCAD ... آموزش ساخت یک صحنه واقعی توسط مکس و وی ری که تمامی جوانب از قبیل نورپردازی و تکسچر و... توضیحات بیشتر . ...... Autodesk 3ds Max Design 2015 Win64 - XFORCE ...

آموزش طراحی داخلی منزل با تری دی مکس | Facebook‬

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454012651324039.107742.453501498041821&type=3

By ‎تری دی مکس‎ · Updated over a year ago. طراحی داخلی ... 3Ds max. ‎تری دی مکس‎'s photo. طراحی شومینه با تری دی مکس - نمونه کارهای هنرجویان. 6 photos. ‎تری دی ...